D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up)

กิจกรรมที่ผ่านมา

  • D2+
  • D2 การประชุมคณะทำงานส่งเสริม SMEs และ Start-up ครั้งที่ 4-2559
  • D2 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SMEs Start-up & Social Enterprises