D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ล่าสุด

    กิจกรรมที่ผ่านมา

    • D5+
    • D5 การประชุมคณะทำงานการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ภาคเอกชน ครั้งที่ 5-2559
    • D5 การประชุมคณะทำงานการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ครั้งที 3-2559