รายชื่อคณะทำงาน D1

หัวหน้าทีมภาครัฐ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางอรรชกา สีบุญเรือง    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายกานต์ ตระกูลฮุน    กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
คณะทำงาน
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงอุตสาหกรรม
นายศุภชัย เจียรวนนท์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย    บจก.น้ำตาลมิตรผล
นายอดิเรก ศรีประทักษ์    กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร / บมจ.ซีพีเอฟ
นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์    ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน / บจก.น้ำตาลมิตรผล
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล    กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ    รองประธานกรรมการ / บจก.โตโยต้า (ประเทศไทย)
นายเจน นำชัยศิริ    ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / บจก.เอเชียไฟเบอร์ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายณัฐชาติ จารุจินดา    ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / บมจ.ปตท.
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ    กรรมการบริหาร / บมจ.เอเซียพลัส
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน    อธิการบดี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์    คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย / มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์    ผอ.สำนักงานนวัตกรรม / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์    กรรมการบริหาร / สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย