รายชื่อคณะทำงาน D4

หัวหน้าทีมภาครัฐ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงพาณิชย์
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายสนั่น อังอุบลกุล    ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
นายทศ จิราธิวัฒน์    ประธานกรรมการบริหาร / บจก. กลุ่มเซ็นทรัล
คณะทำงาน
นางหิรัญญา สุจินัย    เลขาธิการ / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นางมาลี โชคล้ำเลิศ    อธิบดี / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
นางดวงพร รอดพยาธิ์    อธิบดี / กรมการค้าต่างประเทศ
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล    กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์    ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บจก.กสิสุรีย์
นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ    รองกรรมการผู้จัดการบริหาร / บมจ.ซีพีเอฟ
นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์    กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.เบทาโกร
นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บจก.นันยาง เท็กซ์ไทล์
นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.บ้านปู
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล    ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ / บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์    กรรมการบริหาร / บจก.กลุ่มเซ็นทรัล
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ.ปตท.
นายโยธิน ดำเนินชาญวณิชย์    กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)
นายวัลลภ วิตนากร    ประธานกรรมการ / บจก.ไฮ-เทคแอพพาเรล
นายสมคิด เวศินวัฒนเศรษฐ์    รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
นายสุเมธ เหล่าโมราพร    ประธานคณะผู้บริหาร / บจก.ซีพีอินเตอร์เทรด
นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน    ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ / บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล    กรรมการผู้อำนวยการ / บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล    กรรมการผู้จัดการ / บจก.ไทยเบฟเวอเรจแคน