คณะทำงาน D7

หัวหน้าทีมภาครัฐ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์     รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงการคลัง
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายทศ จิราธิวัฒน์     บจก.กลุ่มเซ็นทรัล
คณะทำงาน
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ     ประธานสมาคมธนาคารไทย
นายชาติศิริ โสภณพนิช     กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
นายชาติศิริ โสภณพนิช     กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.ไทยเบฟเวอร์เรจส์
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล     กรรมการผู้จัดการ / บมจ.ซีพีออลล์
นายปรีดี ดาวฉาย     กรรมการผู้จัดการ / บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นายอาทิตย์ นันทวิทยา     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
นางศุภลักษณ์ อัมพุช     กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป
นางจันทรา บูรณฤกษ์     กรรมการผู้จัดการ / บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด์ดิ้ง
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล     กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย     รองคณบดี / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย