รายชื่อคณะทำงาน E3

หัวหน้าทีมภาครัฐ
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา    รัฐมนตรี / กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
คณะทำงาน
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ    รัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ    รัฐมนตรี / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว    รัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
นายสุวิทย์ เมษทรีย์    รัฐมนตรี / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสมพล เกียรติไพบูลย์    ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ / สำนักนายกรัฐมนตรี
นายกฤษฎา บุญราช    ปลัดกระทรวง / กระทรวงมหาดไทย
นางเกศรา มัญชุศรี    กรรมการและผู้จัดการ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ    ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล / บจก.น้ำตาลมิตรผล
นายวิชัย อัศรัสกร    รองประธาน / บจก. เวิลด์เทรดดิ้ง
น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป    เลขาธิการ / สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ    เลขาธิการ / คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายพลากร วงค์กองแก้ว    ผู้อำนวยการ / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
นายฤทธิ์ ธีระโกเมน    ประธานกรรมการ / บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
นายศุภชัย เจียรวนนท์    ประธานกรรมการ / บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
นายสรัญ รังคสิริ    ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตเลียมขั้นปลาย / บมจ. ปตท.
นายยุทธนา เจียมตระการ    ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา    ประธานกรรมการ / บจก.ทักษิณปาล์ม
นางบุษบา จิราธิวัฒน์    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร / บมจ.กลุ่มเซ็นทรัล
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์    กรรมการผู้จัดการ / บจก.น้ำมันพืชไทย