รายชื่อคณะทำงาน E4

หัวหน้าทีมภาครัฐ
ดร.วิษณุ เครืองาม    รองนายกรัฐมนตรี / สำนักนายก
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายกานต์ ตระกูลฮุน    กรรมการและประธานที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
คณะทำงาน
นายสมพล เกียรติไพบูลย์    ที่ปรึกษารองรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ / สำนักนายก
นายทศพร ศิริสัมพันธ์    ที่ปรึกษาประจำสำนักนายก / สำนักนายก
ดร.วิรไท สันติประภพ    ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณ ดิสทัต โหตระกิตย์    เลขาธิการ / คณะกรรมการกฤษฎีกา
ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ    เลขาธิการ / คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. ปตท.
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ    ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล / กลุ่มมิตรผล
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี    ประธานกรรมการ / บมจ. ซินเนค (ประเทศไทย)
นายศุภชัย เจียรวนนท์    ประธานกรรมการ / บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
นายทศ จิราธิวัฒน์    ประธานกรรมการบริหาร / บจก. กลุ่มเซ็นทรัล
นายบรรยง พงษ์พานิช    ประธานกรรมการ / บมจ. หลักทรัพย์ภัทร
นายประวิช สุขุม    ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร / บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์    ประธานกรรมการ / บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล    อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย
นางไขศรี เนืองสิกขาเพียร    กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กลุ่มบริษัทเคพีเอ็มจี ประเทศไทย
นายปัณฑิต มงคลกุล    กรรมการ / บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์    กรรมการบริหาร / บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา    กรรมการผู้จัดการ / บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด