รายชื่อคณะทำงาน E5

หัวหน้าทีมภาครัฐ
นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายศุภชัย เจียรวนนท์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
คณะทำงาน
ดร.อุตตม สาวนายน    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์    รัฐมนตรีว่าการ / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์   
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา   
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ   
ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์   
นายศุภชัย เจียรวนนท์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
นายชลณัฐ ญาณารณพ    ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส / บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร   
นายสุเมธ เหล่าโมราพร    บมจ.ซีพี
รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์    บจก.น้ำตาลมิตรผล
นายทนง โชติสรยุทธ์    บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
นายวรวุฒิ อุ่นใจ    บมจ.ซีโอแอล
นายวิสิฐ ตันติสุนทร    สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
นายอดิเรก ศรีประทักษ์    กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร / บมจ.ซีพีเอฟ
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล    กรรมการผู้จัดการ / บมจ.ซีพีออลล์
นางพรรณสิรี อมาตยกุล    กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บจก.ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
นางสาวอาริศรา ธรมธัช    บมจ.ธนาคารกรุงไทย
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล    กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
นางสาวรำภา คำหอมรื่น    บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
นายวิทยา วิรารัตน์    บจก.ทีชชิ่งทอยส์
นายอารักษ์  พรประภา    บจก.เอ.พี. ฮอนด้า
นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์    ธนาคารออมสิน