รายชื่อคณะทำงาน E6

หัวหน้าทีมภาครัฐ
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว    รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
หัวหน้าทีมภาคประชาสังคม
ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์    ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ    ประธานกรรมการหอการค้าไทย
ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ
ศ. เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี   
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์    รองนายกรัฐมนตรี
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คณะทำงานฯ (ภาครัฐ)
    ปลัดกระทรวงการคลัง
    ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    ปลัดกระทรวงคมนาคม
    ปลัดกระทรวงแรงงาน
    อธิบดีกรมการจัดหางาน
    อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
    อธิบดีกรมอนามัย
    อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
    อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
    อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
    อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
    อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    เลขาธิการกองทุนประกันสังคม
    เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
    ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
คณะทำงานฯ (ภาคประชาสังคม)
นายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน    ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นางอุบล หลิมสกุล    ที่ปรึกษากรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
นายมณเฑียร บุญตัน    ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์    คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์    มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ
นายศุภชีพ ดิษเทศ    นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์    มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
นายอภิชาติ การุณกรสกุล    มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
แพทย์หญิง ลัดดา ดำริการเลิศ    มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
นายสว่าง แก้วกันทา    มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
นายแพทย์ แท้จริง ศิริพานิช    มูลนิธิเมาไม่ขับ
นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์    มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
นายแพทย์ วิทยา ชาติบัญชาชัย    มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน
นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์    สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
นางวณี ปิ่นประทีป    สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
    ผู้แทนสมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
    ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
    ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ
คณะทำงานฯ (ภาคเอกชน)
นายเจน นำชัยศิริ    ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายปรีดี ดาวฉาย    ประธานสมาคมธนาคารไทย
นายวิชัย อัศรัสกร    รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์    ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางเกศรา มัญชุศรี    กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา    ประธานเครือสหพัฒน์
นายชาติศิริ โสภณพนิช    กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
นายแพทย์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ    ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. การบินกรุงเทพ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์    ประธานกรรมการ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
นายชายนิด อรรถญาณสกุล    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล     ประธานกรรมการบริหาร บมจ.น้ำตาลตะวันออก
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล
นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
นางนวลพรรณ ล่ำซำ    กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายศุภชัย เจียรวนนท์    รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
นายพิชัย จิราธิวัฒน์    กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์    กรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
คุณชนะ ภูมี    ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.
นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการสัมพันธ์ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์    รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขานุการ
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ    หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายประกาศิต กายะสิทธิ์    ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
นายวรวัฒน์ ศรียุกต์    ผู้อำนวยการด้านบริหารความเสี่ยง กลุ่มมิตรผล