วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

September 28, 2016

E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา

July 22, 2016

E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

April 26, 2016

การประชุมโครงการสานพลังประชารัฐ นัดพิเศษ (ช่วงที่ 1)

April 26, 2016

การประชุมโครงการสานพลังประชารัฐ นัดพิเศษ (ช่วงที่ 2)

April 26, 2016

นายกฯ กล่าวสรุปการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

April 26, 2016

D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation & Productivity)

April 26, 2016

D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up)

April 26, 2016

D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE

April 26, 2016

D4 การส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ

April 26, 2016

D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)